Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh làm việc với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân