Chỉ thị 39-CT/TU của Tỉnh ủy Tạo chuyển biến trong thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 31-1-2013, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 39-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 (gọi tắt Chỉ thị 39-CT/TU).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Chính sách BHXH, BHYT đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Để thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện, tạo hành lang pháp lý để các sở, ban, ngành, cấp ủy và chính quyền các cấp, người lao động, đơn vị sử dụng lao động quan tâm chỉ đạo, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng dần qua các năm, nếu như năm 2013, số người tham gia BHXH, BHYT là 368.219 người, thì đến ngày 31-8-2017, số người tham gia BHXH, BHYT là 505.102 người; tương tự tỷ lệ bao phủ BHYT từ 63,04% dân số, tăng lên 83,62% dân số, đạt và vượt lộ trình Chính phủ đề ra. Nợ BHXH, BHYT được kiểm soát, giảm về số tiền và tỷ lệ nợ trên số phải thu.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ; quyền lợi của người tham gia ngày càng mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn. Công tác giám định được tăng cường, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT và tạm ứng kinh phí kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, các cơ sở KCB đã triển khai tốt công tác KCB BHYT, cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho người có thẻ BHYT đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về thực hiện chế độ BHXH, BHYT từng bước được tăng cường. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh những sai phạm và nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Toàn ngành BHXH đẩy mạnh cải cách hành chính, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, các tổ chức, cá nhân được nhận kết quả giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU của Tỉnh ủy, chính sách BHXH, BHYT đã thật sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT ở địa phương; tỷ lệ tham gia BHYT tuy có tăng nhưng so với mặt bằng chung của cả nước vẫn còn thấp; tỷ lệ bao phủ BHYT vẫn còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hỗ trợ khác nên thiếu tính bền vững; nhiều doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; chất lượng KCB nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là tuyến cơ sở…

Mục tiêu của Chỉ thị 39-CT/TU đề ra: Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 90% người dân tham gia BHYT, 50% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bỏa hiểm thất nghiệp. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT tự đóng; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Ông Nguyễn Mạnh Tú cho biết thêm: Để đạt được mục tiêu trên rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước hết, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp của Chỉ thị số 39-CT/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 1951/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020. Ngoài việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, cần đẩy mạnh việc phát triển đối tượng, chống thất thu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; hướng  dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng thời gian quy định; xử lý nghiêm đối với hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; quản lý và giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người lao động, chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH… Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT cho hộ gia đình làm nông, lâm ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; BHYT cho đối tượng chính sách.