Tạo mọi điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò, vị thế, đóng góp vào sự phát triển xã hội

(NTO) Ngày 12-9, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (2007-2017).

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: V.M

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được coi trọng, phát huy. Luật Bình đẳng giới đã và đang góp phần tích cực tạo điều kiện, cơ hội bình đẳng cho cả nam và nữ trong việc tham gia và hưởng thụ các thành quả của sự phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trong thời gian qua; yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; xây dựng, chương trình, kế hoạch và lồng ghép công tác bình đẳng giới vào hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; trong đó chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp cần củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo động lực cho hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa phấn đấu nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất, cải thiện thu nhập. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát cần làm tốt vai trò cơ quan thường trực tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước những cơ chế, giải pháp để giúp phụ nữ hưởng thụ tốt các chính sách ưu đãi, đặc thù, giúp chị em ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy tốt vai trò, năng lực, vị thế trong gia đình, xã hội; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới.