Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(NTO) Ngày 20 - 7, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Từ đầu năm đến nay, các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được kết quả nhất định. Công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn. Hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm được các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu nội dung và thời gian quy định, nhất là việc triển khai thí điểm cánh đồng lớn đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước đối với HTX được tăng cường; hoạt động HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phát triển, đã hình thành một số mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị giữa HTX với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KTTT năm 2017; tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho HTX và chấn chỉnh hoạt động theo đúng Luật HTX; hướng trọng tâm vào hỗ trợ những HTX mới thành lập hoặc chuyển đổi hoạt động theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đề án hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo có tác dụng thúc đẩy KTTT phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh nhà. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch, thực hiện đúng trọng tâm, có hiệu quả. Tập trung rà soát hoạt động của 60 HTX trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp HTX phát triển; hỗ trợ mạnh một số HTX hoạt động có hiệu quả, hướng tới xây dựng HTX điển hình tiên tiến làm động lực thúc đẩy KTTT phát triển mạnh mẽ.