Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đồng chí Phan Đình Hòa - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có công tác tư tưởng là một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động của Đảng nhằm thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng; đưa hệ tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định và đã đưa đất nước tiến vào hội nhập quốc tế. Đối với tỉnh ta, luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương; đồng thời nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng, các cấp uỷ đảng đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; kinh tế tiếp tục phát triển khá, quy mô tăng trưởng của nền kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, đặc biệt các vùng nông thôn miền núi có chuyển biến đáng kể.

 Những đổi thay tiến bộ đó đã tạo nên sự phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, vào công cuộc đổi mới, từ đó huy động được nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Những thành tựu quan trọng đó là kết quả của ý chí, tinh thần và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh; và sự quyết tâm của các cấp, các ngành đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo nói chung và các lực lượng binh chủng làm công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh nói riêng. Những kết quả đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức rõ thời cơ và thách thức của đất nước, tình hình khó khăn của tỉnh nhà; phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo động lực cho sự phát triển. Đó là cơ sở để ổn định tình hình chính trị, tăng cường thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; làm nên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp với sự tham gia tự giác của các tầng lớp nhân dân. Chính sự nỗ lực vươn lên của toàn ngành công tác tư tưởng đã thật sự thấm sâu vào các lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành yếu tố văn hóa, động lực tinh thần, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Nhận thức tầm quan trọng của tư tưởng và công tác tuyên giáo, trong thời gian tới đòi hỏi công tác tuyên giáo tỉnh ta phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng như hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Đảng bộ tỉnh đặt ra. Để thực hiện được mục đích đó, công tác tuyên giáo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, công tác tư tưởng của Đảng phải cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa của công tác tuyên giáo đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, khả thi; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; chủ động tham mưu tổ chức cho các cấp, các ngành nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng theo hướng chọn lọc chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị và "truyền lửa" cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; luôn giữ vững trận địa và chủ động trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo là làm cho cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhận thức rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương, cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ đó đòi hỏi trách nhiệm của toàn Đảng, các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trước hết thể hiện vai trò lãnh đạo của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, của mỗi người dân, tạo niềm tin trong toàn Đảng bộ.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là việc làm theo của mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương sáng; gắn kết chặt chẽ nội dung thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Làm tốt công tác quản lý và giáo dục đảng viên; định kỳ lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống; khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương cho quần chúng, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cần gương mẫu trong đạo đức, có lối sống trong sạch, giản dị; trong công việc, phải nêu cao tinh thần vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo vệ cái tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu;...

Bốn là, phải tập trung hướng mạnh công tác tuyên giáo về cơ sở, bám sát từng địa bàn dân cư; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, chất lượng học tập và quán triệt Nghị quyết của các cấp uỷ đảng. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là thanh- thiếu niên, học sinh, sinh viên để góp phần khắc phục những biểu hiện đáng quan tâm trong thời gian qua; giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến” về tư tưởng chính trị, về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Năm là, chú trọng kiểm tra và thường xuyên công tác sơ, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác Tuyên giáo; tiếp tục đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế ở các cấp, quan tâm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, văn hóa ở nông thôn, vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, giữa đô thị và nông thôn; nâng chất lượng thông tin báo chí, hoạt động của Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh để phục vụ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và là diễn đàn định hướng dư luận, trao đổi kinh nghiệm cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Sáu là, cần quan tâm về tổ chức bộ máy, nhất là yếu tố cán bộ, nhanh chóng kiện toàn bộ máy chuyên trách làm công tác tuyên giáo các cấp và công tác tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng. Các huyện, thành ủy cần bố trí đủ biên chế cho Ban Tuyên giáo và quan tâm xây dựng bộ máy tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên giáo về cơ sở. Đồng thời xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo dài hạn cán bộ chuyên ngành tuyên giáo. Mặt khác, quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư cơ sơ vật chất, trang, thiết bị làm việc cho Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các cấp, cơ quan báo, đài, văn hóa, thông tin, Hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học-Kỹ thuật tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; đồng thời quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu học tập chính trị ngày càng mở rộng của cán bộ, đảng viên và sớm điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, phóng viên, những người hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.