Ban chỉ đạo 94 tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

(NTO) Ngày 14-7, Ban chỉ đạo 94 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 94 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 94 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Ban chỉ đạo 94 tỉnh đã cơ bản bám sát nội dung chương trình công tác đã đề ra, chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, chống các quan điểm sai trái trong văn học-nghệ thuật; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, dư luận xã hội để định hướng, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng trong những tháng cuối năm 2017. Đồng thời, tập trung quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện quốc phòng-an ninh, bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác nắm tình hình, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí xuất bản, văn học-nghệ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo 94 tỉnh và các ngành, các địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 22-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh khi tham gia mạng xã hội gắn với công tác bảo vệ bí mật nhà nước... Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tăng cường công tác đối thoại, chủ động, linh hoạt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân an tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.