Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại 6 tháng cuối năm 2017

(NTO) Ngày 12-7, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại của tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại
phát biểu tại buổi họp.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thông tin đối ngoại đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát và có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Nhận thức về công tác thông tin đối ngoại ngày càng được nâng lên; nội dung, hình thức thông tin, phương thức hoạt động phong phú, đa dạng hơn. Hoạt động đối ngoại của tỉnh đã có những hình thức đa dạng, linh hoạt với sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, vận động tài trợ và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, tổ chức phản động ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền và phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề liên quan đến thông tin đối ngoại. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Ninh Thuận nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta.