Luồng gió mới cho sự nghiệp đổi mới

Đó là nhận xét đăng trên báo "Nhân đạo" của Pháp số ra mới đây. Đánh giá về những thành công của Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước.

Bài báo viết: Từ năm ngoái, với 86 triệu dân, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có thu nhập trung bình. Sau 25 năm đổi mới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 100 USD/năm 1986 lên 1.200 USD/năm 2009 và không còn là một nước chậm phát triển; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn 12% so với 58% năm 1993.

Bài báo nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương củng cố thành quả của công cuộc đổi mới và Đại hội Đảng XI sẽ tạo một luồng gió mới cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.

(Theo QĐND online)