Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Chiều 19-6, với 454/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,46% trong tổng số đại biểu, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, với bội chi ngân sách ở mức 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải
trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015,Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, trong phiên thảo luận tại Tổ ngày 25/ 5/2017 và tại Hội trường ngày 12/6/2017 về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Có ý kiến đại biểu cho rằng, công tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước ở một số địa phương còn hạn chế, chưa bao quát hết nguồn thu; cơ cấu nguồn thu chưa bền vững, chưa xuất phát từ nội lực phát triển của nền kinh tế; cơ chế thu ngân sách nhà nước đơn vị hạch toán toàn ngành chưa hợp lý, dẫn đến giảm thu của địa phương; việc thu lợi nhuận từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần xem xét lại.

Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu cho rằng, các quy định về miễn, giảm thuế đã có những bất cập, hạn chế nhất định, làm giảm tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước; Có ý kiến cho rằng, vẫn xảy ra tình trạng một số khoản thu không đạt dự toán giao; công tác quản lý thu ngân sách nhà nước còn hạn chế, tình trạng nợ đọng thuế, thất thu thuế còn lớn, công tác hoàn thuế GTGT chưa kịp thời.

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Các cơ quan của Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng về các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác quyết toán và quản lý ngân sách nhà nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Theo đó, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 quyết nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016.

Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 195.900 tỷ đồng; vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 506/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Bên cạnh đó, Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Báo cáo cụ thể với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN 2 năm 2014-2015..

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Tại Hội trường, với 454/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,46% trong tổng số đại biểu, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Nguồn quochoi.vn