Tăng cường cải cách quản lý thuế

(NTO) Ngày 17-5-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020. Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho giai đoạn 5 năm cuối của chiến lược, ngày 20-12-2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2710/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020.

Quán triệt tinh thần nói trên, vừa qua Tổng Cục Thuế đã có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thuế nhằm đạt các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế rà soát và kiện toàn Ban chỉ đạo với các thành phần gồm: Cục trưởng Cục Thuế là Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là Phó trưởng Ban kiêm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo gồm có 7 người là Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế; Trưởng phòng Tin học; Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế; Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Trưởng phòng Thanh tra (đối với Cục Thuế có 1 phòng Thanh tra) hoặc Trưởng phòng Thanh tra làm nhiệm vụ tổng hợp công tác thanh tra (đối với Cục Thuế có từ 2 phòng Thanh tra trở lên); Trưởng phòng Kiểm tra (do Cục Thuế lựa chọn trong số các Trưởng phòng Kiểm tra của Cục Thuế).

Đối với công tác tuyên tuyền, phổ biến Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020, Tổng Cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế phải hoàn thành xong trước ngày 1-7-2017. Bên cạnh đó, nhằm tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách quản lý thuế tại địa phương, các Cục Thuế thực hiện báo cáo UBND cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương để có sự chỉ đạo chung trong công tác triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa phương, các Đài Phát thanh &Truyền hình, cơ quan báo chí xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung chủ yếu trong cải cách quản lý thuế đến cộng đồng dân cư và người nộp thuế bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện địa phương.

Riêng với ngành Thuế, các Cục Thuế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến nội dung Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016- 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức từ cấp Cục Thuế đến Chi cục Thuế. Trong kế hoạch triển khai cải cách quản lý thuế hằng năm, các Cục Thuế xây dựng kế hoạch với các nội dung và mục tiêu cụ thể triển khai ở địa phương, đề xuất các giải pháp và chủ trương để tổ chức thực hiện theo đúng nội dung và kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với kế hoạch của Tổng cục Thuế. Ban Chỉ đạo cải cách hệ thống thuế của các Cục Thuế thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách quản lý thuế định kỳ một quý một lần và gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 thuộc Tổng cục Thuế (Tiểu ban Tổng hợp - Ban Cải cách và Hiện đại hoá) chậm nhất là ngày 10 của quý tiếp theo.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc kiến nghị cần đề xuất Ban chỉ đạo của Cục Thuế kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 thuộc Tổng Cục Thuế để có hướng giải quyết, nhằm đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, thực hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan, tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế cho doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam là một trong bốn nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế.