VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

“Yêu nước thì phải thi đua”!

(NTO) Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, 69 năm qua cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, không chỉ bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, làm nên những mốc son chói lọi trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn chung sức, đồng lòng phấn đấu  đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với bè bạn quốc tế. Cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), bên cạnh những thuận lợi, đất nước  đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, do đó đòi hỏi trong mỗi  người Việt Nam phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh
trao Cờ thi đua cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu các khối thi đua của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh năm 2016.
Ảnh: Văn Miên
 

Ngày 4-3-2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11-6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”. Đây là dịp để Nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Những năm qua, tỉnh ta tích cực hưởng ứng và phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua sâu rộng, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra, như: phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cải cách hành chính”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Các phong trào thi đua tập trung vào động viên toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, trọng tâm là các nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua phát động đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở các cơ quan, doanh nghiệp và trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; nhân tố mới trong sản xuất, kinh doanh bước đầu cho hiệu quả tốt được áp dụng và nhân rộng trong toàn tỉnh, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia, như mô hình “Sọt rác gia đình”, câu lạc bộ “Năm không, ba sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa…

Để phong trào thi đua tiếp tục là động lực thúc đẩy và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, ngay từ đầu năm tỉnh ta xác định tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, tổ chức phát động các phong trào thi đua như “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Năm quốc gia an toàn giao thông”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đặc biệt, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017. Hưởng ứng phát động thi đua của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH và nhiệm vụ trọng tâm năm nay gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bằng nhiều phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, ngành nghề… tỉnh đã phát động như đã nêu trên, đã và đang tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi ngành, mỗi địa phương, tin rằng tỉnh ta tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH năm 2017 này.