Chào mừng 81 mùa xuân của Đảng

Xuân Tân Mão đã về. Mùa xuân của đất nước, của Đảng quang vinh với 81 năm sắc son, đầy bản lĩnh sáng tạo, vững vàng phấn đấu đưa dân tộc ta đi lên.

Mùa xuân Tân Mão năm 2011 này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta nhiệt liệt chào mừng 81 mùa xuân của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã trải qua 81 năm dạn dày kinh nghiệm và đã qua nhiều kỳ Đại hội, mà mỗi kỳ đều đánh dấu một mốc son sáng tạo về đường lối, uyển chuyển trong sách lược chỉ đạo cách mạng. Nhưng nổi bật nhất, rõ nhất, ngay các thế lực thù địch cũng không phủ nhận được, đó là nhiều chiến công hiển hách trong những cuộc chiến tranh giải phóng, đánh thắng hai đế quốc to có sức mạnh gấp Việt Nam nhiều lần, bảo vệ trọn vẹn non sông, thống nhất hoàn toàn đất nước. Trong công cuộc hòa bình xây dựng, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật để đất nước chuyển sang giai đoạn CNH, HĐH, tạo ra thế và lực chủ động hội nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế đa dạng, nhiều chiều, tự tin bước vào kế hoạch 5 năm 2011-2015 của thế kỷ 21 – thế kỷ của KHKT và sự toàn cầu hóa với nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời không ít khó khăn, phức tạp.

Trong những ngày tháng thiêng liêng này tất cả chúng ta đều bồi hồi tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Thời đại Hồ Chí Minh, có Đảng lãnh đạo, với chủ trương, đường lối chính sách hợp lòng dân, hợp với xu thế phát triển đất nước, hợp thời đại, nhân dân ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên các kỳ tích: Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở đầu sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới; kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với bốn thắng lợi vĩ đại này, thế nước đã đi lên, đời sống nhân dân được cải thiện, bầu bạn trên thế giới nhìn về Việt Nam với lòng ngưỡng mộ.

Năm 2010, nước ta giành được những thành tựu to lớn, những thắng lợi vang dội. Đó là thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đưa đất nước vào sự hội nhập quốc tế toàn diện.

Năm Tân Mão đến khi nền kinh tế đã có bước phát triển vững chắc, quan hệ chính trị, quan hệ thương mại của ta với mọi quốc gia trên thế giới trở nên bình đẳng hoàn toàn. Việt Nam xác lập được uy tín lớn về phát triển đất nước trên trường quốc tế. Kết tinh chiến công, thành quả của mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, đến nay điều kiện để xây dựng đất nước cường thịnh đã hội đủ. Khó khăn, thử thách vẫn còn đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cảnh giác vượt qua, nhưng tận dụng được các cơ hội thuận lợi chưa từng có đã mở ra, chúng ta sẽ đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc vào tương lai độc lập, tự do và hạnh phúc.

Phát huy truyền thống 81 năm Đảng ta vững vàng lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi thác gềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, với bản lĩnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng tầm trí tuệ, kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, với đôi cánh mùa xuân, Đảng ta nhất định sẽ biến khả năng thành hiện thực để muôn đời đất nước mãi mãi là mùa xuân.

Xuân Tân Mão đã về. Mùa xuân của đất nước, của Đảng quang vinh với 81 năm sắc son, đầy bản lĩnh sáng tạo, vững vàng phấn đấu đưa dân tộc ta đi lên.

Bão táp, mưa giông và lũ cuốn đã qua, nhường chỗ cho nắng xuân cùng những mùa vụ bội thu trên nhiều vùng đất. Cả nước đang là một công trường lớn, tấp nập và rộn rã ngày đêm. Cả dân tộc ta hồ hởi, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng lòng đem hết tâm lực và trí tuệ làm nên những mùa xuân ắp đầy triển vọng.