Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi !

(NTO) Mỗi độ tháng năm về, triệu trái tim người Việt Nam khắp năm châu đều hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, về làng Sen quê Bác, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới-Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Người.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản anh hùng ca, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà nho yêu nước ở vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ truyền thống văn hóa của dân tộc, lòng yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, nhân ái… Chính nền văn hóa ấy là cội nguồn hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và là nguồn gốc hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân tộc, cho đất nước, Người bôn ba khắp năm châu bốn bể, lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng trên thế giới. Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin như một tất yếu lịch sử và tìm thấy những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Sự đúng đắn của tư tưởng, đường lối cách mạng do Người vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định; và trong chính quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau gia tài đồ sộ, di sản quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh; thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn đấu tranh cho cuộc đấu tranh vì hòa bình của nhân loại tiến bộ trên thế giới và tình hữu nghị của các dân tộc. Chính vì vậy, không chỉ nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng nhất.

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, xứng đáng với lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu...

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi!