Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Ninh Thuận năm 2011.

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Ngày 20/01/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Ninh Thuận năm 2011.

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh gồm có 9 thành viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh Trần Xuân Hòa làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh: Tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án Tổng điều tra; tham mưu về chủ trương và giải pháp để hỗ trợ các cấp, các ngành thực hiện cuộc Tổng điều tra theo quy định thống nhất của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tổng hợp và công bố kết quả Tổng điều tra.

 Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đặt tại Cục Thống kê Ninh Thuận. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

(Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận)