Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị lan tỏa ngày càng sâu rộng trong cuộc sống!

(NTO) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu, ban hành các văn bản triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nội dung bám sát định hướng của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đặc biệt đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, nữ Cựu TNXP Ninh Phước thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”,
“Hũ gạo tình thương ”giúp đỡ hội viên nghèo. Ảnh: Phạm Lâm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với học tập, quán triệt chuyên đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng việc triển khai để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo và coi việc thực hiện làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong thực hiện xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác, có nhiều đơn vị đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã phát hành cuốn sổ Đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai trong toàn Đảng bộ, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký việc làm cụ thể làm theo Bác, hàng tháng tự đánh giá kết quả thực hiện; nhiều địa phương, đơn vị đã tiếp tục xác định nội dung đột phá để thực hiện nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Trong năm 2016 và 2017 tỉnh xác định khâu đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là “Tổ chức thực hiện có hiệu quả 9 chương trình, dự án trọng điểm của Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII”; “Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII” và “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng” theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 12-10-2015 và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 27-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ngày càng trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều địa phương, đơn vị đã tạo được sự gắn kết một cách khéo léo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhất là thực hiện nghiêm việc xây dựng Kế hoạch cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ với hình thức phong phú, sinh động, phù hợp. Rà soát, xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chuẩn trong đánh giá, bình xét, phân loại, cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; đánh giá, nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng. Triển khai để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với tập thể cấp ủy và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tìm mọi biện pháp để thúc đẩy nhiệm vụ chính trị; tập trung giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc (chú ý chọn những việc có thể giải quyết dứt điểm để làm chuyển biến tình hình). Đối với cá nhân cần dựa vào tình hình lĩnh vực chuyên môn để lựa chọn vấn đề thực hiện. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.