Nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Bằng tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, trước sự phát triển và phồn vinh của đất nước các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận và  thông qua những quyết sách trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới, đồng thời bầu được cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiệm kỳ này. Thành công của Đại hội đã tạo nên sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Càng phấn khởi trước thành công của Đại hội, vấn đề đặt ra hiện nay là cần nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, mang lại chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, mỗi địa phương; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân. Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thiết nghĩ với khát vọng vươn lên vì mục tiêu chung; với ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước yêu cầu công việc, đồng thời bằng tinh thần hành động “nói đi đôi với làm” của mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi địa phương, đơn vị, mỗi người đứng đầu cộng với phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân…tin rằng sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với thắng lợi mới ngay từ năm đầu thập niên thứ hai của thiên niên kỷ mới trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.