HUYỆN ỦY THUẬN NAM, NINH SƠN, NINH PHƯỚC

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010

Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ, có 21 đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, đạt 79%; 471 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 81%.

Năm 2010, Huyện ủy Thuận Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức 35 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho 2.090 cho cán bô, đảng viên; thành lập 1 chi bộ cơ sở, nâng tổng số TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện lên 33; đã kết nạp mới 46 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 646 người. Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ, có 21 đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, đạt 79%; 471 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 81%.

Năm 2011, Huyện ủy Thuận Nam lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Phấn đấu có 80% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp 50 đảng viên.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thuận Nam trao tặng giấy khen cho 12 chi, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và 20 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2010, Huyện ủy Ninh Sơn đã chỉ đạo rà soát về cơ cấu tổ chức và cán bộ các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và cấp xã, tiến hành sắp xếp, điều động bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức thành công Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2011-2015) đảm bảo nội dung chất lượng, đúng quy định. Trong năm 2010, huyện đã tách 6 chi bộ ghép thành lập 12 chi bộ mới; đến nay toàn Đảng bộ có 52 TCCSĐ với 11 đảng bộ và 41 chi bộ cơ sở. Qua đánh giá chất lượng, có 40 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (chiếm 76,9%), 12 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 23,1%). Kết nạp 66 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.107 người.

Năm 2011, Đảng bộ huyện Ninh Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng và cơ cấu. Phấn đấu có trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng TCCSĐ, nâng cao hiệu quả, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy; có 70-80% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2010 được tổ chức hôm 17-1, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh”. Tập trung xây dựng cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, có chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Đối với công tác tổ chức cơ sở Đảng, bên cạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV; các cấp uỷ Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW (ngày 30-3-2007) của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ phấn đấu có 80% TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, 80% trở lên ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp từ 95 ĐV mới trở lên.