Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng khoá XI

Hôm nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bế mạc, khép lại 9 ngày làm việc tập trung, khẩn trương với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCHTW Đảng khoá XI.

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc báo cáo tại Đại hội

Tại phiên bế mạc sáng nay, Đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện. Đại hội cũng đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng khóa XI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí: Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

4 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI gồm 21 đồng chí. Đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm Ủy ban.