Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

(NTO) Ngày 16-3, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2011-2016, Sở Nội vụ đã làm tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy HCNN. Trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm yêu cầu tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và đẩy mạnh phân cấp quản lý; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả trong 2 năm 2015-2016, đã tinh giản biên chế 123 trường hợp/153 chỉ tiêu đề ra; các trường hợp tinh giản đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, đối tượng, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chuẩn xác về chế độ, quyền lợi. Ngoài ra, Sở cũng thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng CB, CC,VC; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, đánh giá CB; đổi mới phương thức làm việc, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ…

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ kiến nghị Trung ương cần quy định khung tối thiểu biên chế của từng sở, ngành nhằm đảm bảo cho các đơn vị đủ nguồn nhân lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cơ chế đẩy mạnh tinh giản biên chế như hiện nay. Cần có sự phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sát về mô hình tổ chức ngành Y tế để sớm có phương án khắc phục những bất cập trong quản lý và chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp y tế tuyến cơ sở…

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Sở Nội vụ. Đoàn sẽ tổng hợp trong báo cáo giám sát; đồng thời kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong kỳ họp Quốc hội tới.