CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Tán thành với nội dung các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng

Ngày 14-1, Ðại hội lần thứ XI của Ðảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại Hội trường.

•Trong nhiệm kỳ 2011- 2015, BCH TW Đảng có 175 đồng chí

•Uỷ viên chính thức và 25 đồng chí Uỷ viên dự khuyết

Ngày 14-1, Ðại hội lần thứ XI của Ðảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại Hội trường. Đại biểu đã nghe 19 tham luận và ý kiến trao đổi tại Ðại hội, tất cả đều tán thành với nội dung các Văn kiện trình Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, đồng thời thẳng thắn nêu lên những hạn chế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Ðảng về các lĩnh vực được đề cập nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đề ra.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với Đoàn đại biểu Ninh Thuận tại Đại hội XI của Đảng.

Tham luận “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH” do đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày. Tham luận “Những đặc trưng thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng” do đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trình bày. Tham luận về chủ đề “Xây dựng lực lượng công an nhân dân” do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày. Đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trình bày tham luận “Một số kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng”.

Đồng chí Lê Phước Thanh, Đoàn Quảng Nam trình bày tham luận “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh”. Đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tham luận: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát – giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ”.

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tham luận: “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Niê Thuật, Đoàn Đăk Lăk với tham luận “Tăng cường đoàn kết các dân tộc, tập trung phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa gắn với bảo về tài nguyên và môi trường”. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trình bày tham luận “Thực hiện bình đẳng giới, Phụ nữ Việt nam tích cực tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam với tham luận “Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; Đồng chí Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam với tham luận “Một số vấn đề nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị”; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tham luận “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”;

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Sóc Trăng với tham luận “Thực hiện tốt chính sách dân tôc, tôn giáo của Đảng, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer”; Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tham luận “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển bền vững”; Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao với tham luận “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong giai đoạn mới”; Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với tham luận “Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, từng bước phát triển nền kinh tế tri thức”; Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng với tham luận “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”... Như vậy, qua các phiên thảo luận, đã có 27 ý kiến tham luận, phát biểu thảo luận về các văn kiện của ĐH, được kết thúc vào chiều 14-1.

Bước sang ngày làm việc thứ tư của Đại hội (ngày 15-1), buổi sáng Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự BCH TW Đảng khoá XI. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành phiên họp.

Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của BCH TW Đảng khoá X về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khoá XI. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường về số lượng Uỷ viên chính thức và Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng khoá XI.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý về số lượng Uỷ viên BCH TW khoá mới. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2011- 2015, BCH TW Đảng có 175 đồng chí Uỷ viên chính thức và 25 đồng chí Uỷ viên dự khuyết.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã phát biểu ý kiến với Đại hội về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự BCH TW Đảng khoá XI. Sau đó các đại biểu Đại hội về làm việc tại đoàn đại biểu để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự BCH TW Đảng khoá XI.

Sang ngày làm việc thứ năm của Đại hội (ngày 16-1), đại biểu tiếp tục làm việc tại các Đoàn về công tác nhân sự BCH TW Đảng khoá XI. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Theo đó, buổi sáng, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH TW Đảng khoá mới và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH TW khoá X) vào BCH TW Đảng khoá XI. Các đoàn đại biểu đã báo cáo bằng văn bản với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử. Cuối buổi sáng, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH TW Đảng khoá XI.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp với các trường đoàn đại biểu để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH TW khoá X) và thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử đến các đoàn đại biểu.

Cuối ngày, Đoàn Chủ tịch Đại hội khoá XI họp bàn, cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử; tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội.

Theo chương trình làm việc của Đại hội cả ngày 17-1, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự BCH TW Đảng khoá XI.