Sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 6-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 1305-CV/TU về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Theo đó, để việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hàng năm trong nhiệm kỳ (2016-2020) đạt hiệu quả và có sự thống nhất chung trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc một số nội dung sau:

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng bộ và Nhà trường; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Nội dung học tập bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong việc thường ngày, trong quan hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đây là các chuyên đề sẽ được thực hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của từng năm; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau.

Nội dung các chuyên đề từng năm:

- Xuyên suốt toàn khóa: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (chuyên đề có tính xuyên suốt toàn khóa).

- Năm 2017: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

- Năm 2018: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

- Năm 2019: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

- Năm 2020: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh".

Một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017:

Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2017, các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa các tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác với địa phương, cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

Cơ quan báo chí địa phương và phóng viên các báo thường trú tại tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị vận dụng chuyên đề 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời với cấp ủy cấp trên trực tiếp; các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện.