Nâng ngạch giảng viên sẽ có thêm phần thi thực hành

Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ đã thông qua phương án đơn giản hóa của nhiều thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, bao gồm cả thủ tục Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính.

 
Thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính sẽ bổ sung
phần thi thực hành trong quy định. Ảnh minh họa

Cụ thể, sẽ bổ sung phần thi thực hành trong quy định thi nâng ngạch từ giảng viên lên giảng viên chính. Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung thi cho phù hợp với tình hình và nhu cầu việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chính trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, bổ sung các môn thi phù hợp với đòi hỏi thực tiễn hiện nay như: tin học, hoặc bổ sung các nội dung thi về chuyên môn.

Còn về điều kiện thực hiện thủ tục này thì được lược bỏ các điều kiện: "Có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường hoặc ngành được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả; đã duy trì hoặc tham gia viết giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy".

Thay vào đó là bổ sung quy định rằng ứng viên phải có đủ điều kiện về số năm công tác, chức trách trình độ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch giảng viên chính.

Chính phủ cũng yêu cầu với thủ tục này cần có quy định về định mức biên chế, cơ cấu đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học; quy định việc đánh giá giảng viên. Bởi hiện nay, chưa có quy định về định mức biên chế, cơ cấu chức danh giảng viên chính trong các cơ sở giáo dục đại học và cũng chưa có quy chế đánh giá giảng viên.

Theo Chinhphu.vn