BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2011:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân

Ngày 13-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.

Ngày 13-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.

Trong năm qua, hệ thống công tác dân vận tỉnh ta đã phát huy tốt tính chủ động, tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng và tích cực phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng, nhất là các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho người nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào các dân tộc thiểu số. Nổi bật hoạt động công tác dân vận trong năm là việc tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, hội nghị đã chỉ ra các mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là vẫn còn một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm và đầu tư thỏa đáng công tác dân vận. Sự phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị khi có vụ việc phức tạp còn chưa đồng bộ.

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là triển khai quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tham mưu cho các cấp ủy đảng kiểm tra, sơ kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng và công tác dân tộc, tôn giáo. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận các cấp.