Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

(NTO) Thực hiện Nghị quyết (NQ) về nhiệm vụ năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó điểm nhấn là đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ cho biết: “Trong năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, có ý nghĩa tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới theo mục tiêu tiếp tục hoàn thiện và nâng chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, nên Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo”. Đối với công tác xây dựng Đảng, trước hết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đặc biệt là tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp CB lãnh đạo, quản lý các đơn vị, phòng, ban cấp thành phố và CB chủ chốt phường, xã sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, qua đó đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và hiệp y 53 CB. Bên cạnh đó, Thành ủy còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB; đã cử 5 CB đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Nhìn chung việc thực hiện luân chuyển, đào tạo CB lãnh đạo, quản lý các cấp ở thành phố đã đạt kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Một góc đường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.Ảnh: Văn Miên

Những ngày cuối tháng 1, đến các phường, xã trong thành phố tìm hiểu, chúng tôi được biết hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền đều phấn khởi trước kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng. Theo kết quả đánh giá và phân loại chất lượng 64 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) năm qua, toàn Đảng bộ thành phố có 32 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm tỷ lệ 50%, trong đó có 6/16 TCCSĐ xã, phường là: Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Mỹ Hương, Đạo Long và Tấn Tài. Đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Bí thư Đảng ủy phường Phủ Hà chia sẻ: “Cùng với làm tốt công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy phường luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng CB nên trình độ chính trị, chuyên môn của đội ngũ CB, công chức địa phương đến nay được ổn định, cơ bản đều đạt chuẩn đúng theo quy định”. Trong công tác phát triển ĐV, nhờ chú trọng tạo nguồn, năm qua toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp 161 ĐV, vượt 15% chỉ tiêu tỉnh giao, cao nhất trong các năm tính từ 2010 đến 2016. Đáng nói là với tỷ lệ 40% số ĐV mới được kết nạp trên địa bàn dân cư các phường, xã, cho thấy điểm mới về sự thay đổi dần trong cơ cấu và chất lượng kết nạp ĐV theo hướng chú trọng đối tượng quần chúng hoạt động ở thôn, khu phố.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, từ thực tế kết quả đạt được trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã rút ra nhiều kinh nghiệm hay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng hiệu quả hơn trong năm 2017. Cụ thể về công tác tổ chức CB, tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp CB lãnh đạo, quản lý các đơn vị, phòng, ban cấp thành phố và CB chủ chốt phường, xã; triển khai công tác bổ sung, quy hoạch CB nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đối với công tác phát triển ĐV, phấn đấu kết nạp từ 160 ĐV trở lên theo hướng tăng số lượng ĐV ở cơ sở, thôn, khu phố, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, bảo đảm chất lượng theo quy định. Để kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ thành phố đẩy mạnh việc đào tạo CB theo chức danh dự nguồn một cách cơ bản, có hệ thống. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, khuyến khích CB, ĐV tự học để nâng cao trình độ, nhất là thực hiện việc luân chuyển CB để đào tạo thực tiễn; hướng đến mục tiêu phấn đấu năm 2020 toàn Đảng bộ thành phố có 100% CB lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn về chính trị và chuyên môn, trong đó có 5% có trình độ sau đại học về chuyên môn.

Là năm tiếp tục thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, năm nay có điểm nhấn đáng chú ý khi nhiều dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai hoàn thành, bước đầu phát huy hiệu quả. Đây là điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu tập trụng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện và nâng chất lượng các tiêu chí đô thị loại II gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm nhấn mạnh cần tăng cường năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ, nhất là khối xã, phường, trọng tâm là thực hiện hiệu quả NQ Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.