Bàn về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong Hiến pháp 2013

(NTO) Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, với sứ mệnh lịch sử của mình đã đem lại mùa xuân cho đất nước, cho dân tộc. Sự ra đời của Đảng vào ngày 3-2-1930 đã trở thành “Mốc son lịch sử bằng vàng” của cách mạng Việt Nam và của cả dân tộc Việt Nam.

Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý luận, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn đó đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nguyên nhân của thực tiễn trên xuất phát từ những truyền thống cao đẹp của cả dân tộc Việt Nam, được hun đúc nên trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Những truyền thống cao đẹp đó của nhân dân ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống đoàn kết trong dựng nước và giữ nước, truyền thống cần cù trong lao động và chiến đấu của cả dân tộc Việt Nam trong suốt mấy ngàn năm lịch sử. Những truyền thống quý báu đó đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, khối liên minh vững chắc giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, mà đặc biệt là giữa giai cấp công nhân, với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức Việt Nam. Và do đó, lý tưởng, mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chính là lý tưởng, là mục tiêu hướng tới của cả dân tộc Việt Nam.

Xuất phát từ các vấn đề về bản chất, nền tảng tư tưởng mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc đó, nên nhân dân Việt Nam đã thừa nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy tính tiên phong, tính nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, và điều đó đã được ghi nhận vào Hiến pháp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Trong Hiến pháp năm 2013, bên cạnh việc kế thừa Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, thì tại Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã quy định Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, mà đồng thời còn là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là đại biểu trung thành lợi ích của Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Như vậy, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ hơn, sâu sắc hơn bản chất tiên phong, bản chất nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa kế thừa những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời có sự sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, tại Khoản 2, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung nội dung mới, quan trọng là quy định trách nhiệm của Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Đồng thời, tại Khoản 3 của Điều 4 cũng quy định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Có thể nói, đây là những vấn đề mà thực tiễn trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện vì đó là quy luật tồn tại, là sức sống và là sự phát triển tất yếu của Đảng.

Kết cấu, hình thức trình bày và nội dung của toàn bộ Điều 4 về Đảng Cộng sản Việt Nam trong Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn, khoa học hơn và mang tính thực tiễn, lý luận sâu sắc, thể hiện rõ vị trí, vai trò và bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mối quan hệ với nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Những quy định rõ ràng, chặt chẽ và khoa học mang tính thực tiễn, lý luận sâu sắc đó trong Hiến pháp năm 2013 sẽ là những cơ sở pháp lý quan trọng, mang tính tiền đề để Đảng Cộng sản Việt Nam viết tiếp những trang sử hào hùng, tiếp tục mang lại những mùa xuân tươi đẹp cho dân tộc, để vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã từng căn dặn.