Thuận Nam: Triển khai hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới

(NTO) Sáng ngày 16-4, UBND huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ( 2010 – 2012) trên địa bàn huyện và triển khai, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Huyện Thuận Nam được chia tách và đi vào hoạt động hơn 3 năm, tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức cảnh giác, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước, các loại tài liệu mật được bảo quản chặt chẽ theo quy định, công tác soạn thảo, ban hành văn bản có nội dung bí mật nhà nước đều thực hiện đúng quy trình, quy định…

Để thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản có liên quan về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới, lãnh đạo UBND huyện triển khai công tác trọng tâm sau: Huyện ủy, UBND tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát chấn chỉnh các biểu hiện cẩu thả, chủ quan, thiếu nghiêm túc khi thực hiện các quy định, quy chế về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chú trọng việc xây dựng quy chế thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan, đơn vị nhất là việc soạn thảo, in sao, ban hành và bảo quản vật mang bí mật nhà nước; việc tuyển chọn, phân công, bố trí cán bộ vào bộ phận thiết yếu cơ mật phải bảo đảm nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp,…