Tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới

(NTO) Ngày 12 tháng 10 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới gồm 4 Chương, 18 Điều.

>> Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới

Theo đó, phạm vi áp dụng của văn bản là các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, huyện, xã gồm Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh và tương đương, Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và tương đương. Đối tượng khen thưởng là những cơ quan đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, cơ quan Nhả nước, Mặt trận và đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Về tiêu chuẩn khen thưởng: Văn bản qui định tiêu chuẩn cho hai nhóm đối tượng gồm Nhóm đối tượng là các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (có tổ chức thi đua, đăng ký thi đua, tham gia phong trào thi đua) và nhóm đối tượng là những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới như đóng góp về vật chất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn về qui hoạch, giải pháp, chính sách góp phần mang lại hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng trong xây dựng nông thôn mới. Về Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng cho huyện, thành phố, xã dẫn đầu thi đua xây dựng nông thôn mới và xã, huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trước thời hạn tỉnh qui định. Về tổ chức trao tặng khen thưởng thực hiện theo thẩm quyền, người quyết định tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao tặng hình thức khen thưởng đó; Trao tặng khen thưởng bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, có ý nghĩa tôn vinh, động viên mọi người hăng hái thi đua. Về quy trình xét khen thưởng, văn bản qui định bảo đảm xét khen thưởng dân chủ, công khai, thành tích đến đâu khen đến đó, thực hiện niêm yết công khai danh sách xét duyệt khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 01 tuần để mọi người biết và tham gia ý kiến, thông báo kết quả khen thưởng nêu cụ thể lý do các trường hợp không đạt tiêu chuẩn khen thưởng.

Qui định tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới của Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ sở pháp lý giúp các cơ quan, đơn vị tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xét khen thưởng chính xác, công bằng thực sự tôn vinh những tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của tỉnh.