Hà Nội: Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ngày 11/7, HĐND Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Hà Nội với tỷ lệ tán thành là 78,9%.

Theo Tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh trình bày, tổng diện tích đất tự nhiên toàn Thành phố đến ngày 01/01/2011 là 332.889 ha, phân theo 29 quận, huyện, thị xã, trong đó diện tích lớn nhất là huyện Ba Vì với 42.402,69ha, chiếm 12,74% diện tích tự nhiên toàn Thành phố, nhỏ nhất là quận Hoàn Kiếm với 528,76ha, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên toàn Thành phố.

Cơ cấu sử dụng đất theo các mục đích như sau: Đất nông nghiệp 188.365 ha chiếm 56,58% diện tích đất tự nhiên; Đất phi nông nghiệp 135.193 ha chiếm 40,61% diện tích đất tự nhiên; Đất chưa sử dụng còn 9.331 ha, chiếm 2,8% diện tích đất tự nhiên. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 của Hà Nội cho thấy, đất nông nghiệp đến cuối năm 2010 đã chuyển được 15.497ha, đạt 65% so với kế hoạch; đất phi nông nghiệp đã tăng được 46.305ha, đạt 81% so với kế hoạch; đất chưa sử dụng đến năm 2010 giảm 32.526ha, đạt 98,3% so với kế hoạch.

 

Đến năm 2020, điện tích đất nông nghiệp của Hà Nội sẽ giảm 36.117 ha so với năm 2010.
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Xuất phát từ thực trạng kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng, tiềm năng đất đai, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, khả năng huy động các nguồn lực, quan điểm và định hướng sử dụng đất, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội, Quy hoạch sử dụng đất của Thành phố đến năm 2020 được thực hiện theo phương án tập trung đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh của thành phố, trên cơ sở thu hút các nguồn đầu tư ở trong và ngoài thành phố để tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, nhiều giá trị gia tăng như đóng tàu, cơ khí chế tạo thép cao cấp, công nghiệp phần mềm... Tăng nhanh các dịch vụ chủ lực, các sản phẩm dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao phù hợp với lợi thế của thành phố. Nông - lâm nghiệp thuỷ sản phát triển theo hướng sinh thái, công nghệ cao, hướng vào xuất khẩu, gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Theo đó, các đại biểu đã thông qua các loại đất được sử dụng như sau: Đất nông nghiệp đến năm 2020 có diện tích là 152.248 ha giảm 36.117 ha so với năm 2010 để đáp ứng cho phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ của Thành phố. Diện tích đất lúa được giữ ổn định ở mức trung bình khoảng 92.000 ha.

Đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là 178.830 ha, tăng 43.637 ha so với năm 2010, diện tích tăng được tính toán cho từng loại đất. Trong đó, đất trụ sở cơ quan 2.027 ha; đất quốc phòng 14.477 ha; đất an ninh 787 ha; đất khu, cụm công nghiệp 8.883 ha; đất phát triển hạ tầng 66.597 ha… Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2020 là 1.811 ha.

Cùng với đó, các đại biểu thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 như sau: Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2015 là 165.037 ha, trong đó đất trồng lúa 102.323 ha; diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2015 là 162.783 ha, trong đó đất trụ sở cơ quan: 1.970 ha, đất ở đô thị: 8.948 ha; diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2015 là 5.069 ha./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam