Ninh Phước: Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị

(NTO) Huyện Ninh Phước vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mật trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 62, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với Mặt trận được nâng lên rõ nét. Chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa và tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở...

Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.