Một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính trong điều kiện hiện nay

(NTO) Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là những thay đổi được thiết kế có chủ đích nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu công việc, các thủ tục trong hoạt động phục vụ đời sống xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là một trong số những nội dung quan trọng trong việc cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.

Để thực hiện tốt việc CCTTHC, nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao nhận thức về công tác CCTTHC cho toàn thể cán bộ, nhân dân để tạo hiệu ứng chung trong toàn xã hội cùng chung tay tham gia thực hiện, bởi đây là công việc mà không thể một cá nhân, một cơ quan, tổ chức làm được, mà là công việc chung của toàn xã hội. Trong quá trình CCTTHC, việc tìm ra các sáng kiến, các giải pháp một cách thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước và hạn chế tối đa những gánh nặng về các trình tự TTHC để tiết kiệm thời gian, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Cán bộ Phòng Công chứng số 1 hướng dẫn công dân làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Ảnh: Văn Miên

Thời gian qua, hoạt động CCTTHC của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp được cải thiện đáng kể, thông qua một loạt các biện pháp như CCTTHC gắn với thực hiện cơ chế “một cửa”; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về TTHC; TTHC được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực quản lý, TTHC vẫn có những tồn tại, hạn chế làm chậm tiến trình đổi mới. Cụ thể là: Về hình thức, các TTHC còn mang nặng tính hành chính, gây phiền hà cho dân. Về thẩm quyền giải quyết, các TTHC còn nặng nề, nhiều cửa và khâu trung gian, chưa rõ ràng trong một số các quy định về thẩm quyền của các cơ quan trong quản lý một số lĩnh vực. Về phương thức thực hiện các TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước còn trì trệ, chưa phù hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập, còn mang tính kinh nghiệm và thói quen lạc hậu mà chưa áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học trong thực hiện các TTHC. Về quy trình của các TTHC chưa thống nhất, tính công khai trong nhiều TTHC còn mang tính hình thức. Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, đó là:

Nhận thức, tư duy về quản lý hành chính nhà nước trong một bộ phận không nhỏ CB-CC, chậm được đổi mới, chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC để phát huy mạnh mẽ tiềm năng sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân cho mục tiêu phát triển. Biểu hiện của tư duy này là muốn quản lý chặt, ôm đồm, áp đặt vẫn còn khá phổ biến ở các ngành, các cấp. Chính vì vậy mà chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động CCTTHC.

TTHC là vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng thực thi trong xã hội và gắn liền với thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước và CB-CC có thẩm quyền. Các TTHC hiện nay thiếu tính liên thông và phối hợp trong thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước. Chưa có một cơ chế pháp lý đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, TTHC không còn phù hợp. Mặt khác, ý thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế và tự họ đã từ bỏ quyền dân chủ của mình trong việc tham gia hoạt động cải cách các TTHC.

Chính vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ CCTTHC trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, trong công tác CCTTHC của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

Tiếp tục cải cách TTHC hướng tới bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc đi đôi với việc phát hiện để loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho công dân. Xây dựng, sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Mở rộng CCTTHC trong tất cả các lĩnh vực, xoá bỏ kịp thời những quy định không cần thiết, mẫu hoá thống nhất trong cả nước các loại giấy tờ, thủ tục có nhu cầu trong giải quyết công việc, từng bước hiện đại hóa trong việc xây dựng và thực hiện các TTHC.

Ban hành cơ chế kiểm tra CB-CC, tiếp nhận và giải quyết công việc, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời nhưng người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện các TTHC. Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, TTHC không còn phù hợp.