Nghị định số 54/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2012/NĐ-CP, ngày 22-6-2012, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-08-2012.

Độc giả nhấn vào đây để tải toàn văn Nghị định.