Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

(NTO) Thực hiện Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp, các ngành trong toàn hệ thống chính trị đã đồng loạt hưởng ứng và hành động với quyết tâm chính trị cao nhất.

Thực hiện phong trào thi đua của Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, ở tỉnh ta, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết chương trình hành động NCT tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015 và đã phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội.

Người cao tuổi xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) tham gia phát triển kinh tế hộ, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: Văn Miên

Ở tỉnh ta, NCT chiếm tỷ lệ 8,6% dân số, là lớp người đã có nhiều đóng góp trí tuệ, công sức, kể cả hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước, quê hương phát triển và đổi mới. Ngày nay, tuy tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm nhưng vẫn được xã hội xem là nguồn nhân lực giàu trí tuệ, giàu kinh nghiệm, nhiều uy tín và bản lĩnh trong tất cả mọi lĩnh vực, có khả năng tiếp tục tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tham gia xây dựng NTM mang lại hiệu quả cao nhất, các cấp Hội và toàn thể hội viên NCT toàn tỉnh cần nhận thức rằng: NCT ở nông thôn là những người tuy tuổi đã cao nhưng phần lớn là trụ cột gia đình, là người tổ chức và điều hành sản xuất, là người chủ sở hữu tài sản, nhà cửa, tư liệu sản xuất. Theo điều tra xã hội học của các cơ quan chuyên môn thì hiện nay có khoảng trên 65% NCT ở nông thôn thuộc đối tượng này. Với kinh nghiệm và thực lực của mình, NCT có vai trò quan trọng và có đóng góp to lớn trong việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM”. Trong thực tiễn đời sống, chính trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, uy tín của NCT là lực lượng sản xuất tuy vô hình nhưng tạo ra năng suất và chất lượng sản phẩm lao động cao nhất. Đây chính là vốn quý, tiềm năng của NCT tiếp tục được phát huy trong sản xuất và trong đời sống.

Trên cơ sở đó, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phát động phong trào thi đua “NCT Ninh Thuận phát huy tinh thần tuổi cao- gương sáng chung sức xây dựng NTM” trong toàn thể các cấp Hội và hội viên NCT toàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu như:

Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng NTM, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và chương trình phối hợp giữa Hội NCT tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015” bằng những hành động thiết thực, có hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong hội viên NCT về mục đích, ý nghĩa và nội dung xây dựng NTM. Từng tổ chức Hội, hội viên căn cứ vào các mục tiêu, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM ở địa phương, cơ sở, thôn xóm của mình để đề ra những kế hoạch, công việc cụ thể tham gia thiết thực và hữu hiệu vào các nội dung chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Các tổ chức Hội NCT ở các xã nông thôn, đặc biệt là các xã nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cần chủ động thể hiện vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Hội NCT trong việc hiến kế, hiến công, tham gia tư vấn và giám sát các dự án, công trình xây dựng hạ tầng phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Vận động con cháu và người thân tích cực học hỏi, nâng cao kiến thức khoa học- kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của gia đình và cộng đồng, thiết thực góp phần xây dựng địa phương sớm đạt được các tiêu chí về NTM... Tích cực tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài; các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hũ tục lạc hậu, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh nông thôn, thiết thực góp phần xây dựng NTM văn minh, giàu đẹp.