Triển khai công tác giáo dục quốc phòng-an ninh

(NTO) Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Thuận Bắc vừa triển khai công tác năm 2012. Theo đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng và toàn dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong tình hình mới. Củng cố và kiện toàn đủ thành phần Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, đưa hoạt động đi vào nền nếp, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục QP-AN một cách đồng bộ, chặt chẽ đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu về bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng tại địa phương.