Huyện ủy Ninh Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

(NTO) Chiều ngày 16-5, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác Phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện NQ số 11, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên ở huyện Ninh Phước đã nhận thức đầy đủ hơn về các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Ban Dân vận Huyện ủy Ninh Phước báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ số 11 tại hội nghị.

Đến nay toàn huyện có 9 Hội Phụ nữ cơ sở xã, thị trấn, 66 chi hội phụ nữ thôn, khu phố, với 22.485 hội viên. Các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần kiệm trong lao động sản xuất và sáng tạo trong mọi hoạt động; phong trào phụ nữ được phát triển rộng khắp. Các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình vận động, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Việc cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua của các cấp Hội luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội ngày càng khẳng định.

Đề phát huy kết quả đạt được và khắc phục mặt hạn chế yếu kém, Huyện ủy Ninh Phước đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện NQ số 11 đến năm 2017. Theo đó, Hội tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng, thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm xây dựng quy hoạch cán bộ nữ theo từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương; chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên nữ, phấn đấu đạt 40% trở lên so với tổng số đảng viên phát triển hàng năm của huyện. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Phụ nữ thật sự vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, quan tâm xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt ở các chi hội, hàng năm tăng 5% trở lên.