Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

Liên bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2012.

Theo đó, có dành kinh phí hỗ trợ một lần cho phụ nữ khởi sự doanh nghiệp tuyên truyền để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Mức hỗ trợ căn cứ theo hợp đồng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng tối đa là 3.000.000 đồng; Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn, mức vốn cho vay, lãi suất cho vay thực hiện theo quy định hiện hành đối với các dự án cho vay giải quyết việc làm.

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn vốn sự nghiệp để thí điểm thành lập và vận hành cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại một số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn danh sách 04 Trung tâm công tác xã hội hiện có đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng, tổ chức phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới. Mức hỗ trợ tối đa 1.000 triệu đồng/Trung tâm để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới.

Ngân sách địa phương bảo đảm chi hoạt động thường xuyên của Trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung chi đặc thù. Trong đó, chi hỗ trợ cho người trực tiếp tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho đối tượng bị bạo lực trên cơ sở giới với mức 30.000 đồng/đối tượng được tư vấn.

Nguồn www.chinhphu.vn