Huyện ủy Ninh Hải: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

Ngày 10-4, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong quý I-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II-2012.

Theo đó, trong 3 tháng qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được duy trì; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có tiến bộ; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được phát huy.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong quý II-2012, Huyện ủy Ninh Hải đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; làm tốt công tác phòng chống hạn, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm; phối hợp với các ngành của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án trên địa bàn; tập trung hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; công tác xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua Nghị quyết về chủ trương, biện pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020.