Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU và Quyết định số 746-QĐ/TU, ngày 13-3-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại 12 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy, từ 12 đến 20-4-2012.

Đoàn tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; công tác tuyên truyền, tổ chức học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị;

việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, hoạt động của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; thực hiện tự phê bình và phê bình về tu dưỡng đạo đức cách mạng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trách nhiệm, gương mẫu, tự phê bình và phê bình về tư tưởng, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị, phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác.