Huyện ủy Thuận Bắc: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14

Huyện ủy Thuận Bắc vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2012.

Trong quý I, tổng giá trị sản xuất các ngành toàn huyện được 535 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch năm; thu ngân sách trên 1,2 tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 76 tỷ đồng; an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, tỷ lệ hộ nghèo qua khảo sát đầu năm chiếm 21,01%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định và được giữ vững.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quí II, với các giải pháp trọng tâm: Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện có chất lượng các chương trình, đề án phát triển KT-XH theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Triển khai quán triệt, thực hiện NQ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.