Hội đồng xét tuyển công chức: Thông báo xét tuyển công chức cấp xã

Ngày 29/02/2012, Hội đồng xét tuyển công chức xã, phường, thị trấn ban hành thông báo số 449/ TB- HĐXT về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2012. Toàn văn thông báo như sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV, ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã- phường- thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-HĐXT ngày 01/02/2012 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2011 về việc ban hành tiêu chí xét tuyển công chức cấp xã năm 2012;

Xét đề nghị của UBND các huyện, thành phố về việc đăng ký nhu cầu số lượng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2012;

Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng cần tuyển

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh dự tuyển.

h) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

i) Riêng các trường hợp tham gia xét tuyển vào 02 chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị trên cơ sở xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thỏa thuận bằng văn bản của ngành dọc cấp trên.

2. Số lượng cần tuyển: 45 chỉ tiêu (kèm theo danh sách cụ thể).

3. Ưu tiên trong xét tuyển:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển công chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

b) Trường hợp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển theo quy định.

4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự xét tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

- Các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập (photo công chứng);

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Lý lịch (theo mẫu);

- Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong 6 tháng) tính từ ngày nhận hồ sơ.

- 02 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Riêng các trường hợp tham gia xét tuyển vào 02 chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự (phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tuyển dụng đề nghị trên cơ sở xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thỏa thuận bằng văn bản của ngành dọc cấp trên).

II. Phương thức xét tuyển, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển, lệ phí xét tuyển:

1. Phương thức tuyển chọn:

- Hội đồng xét tuyển tổ chức xét tuyển kết quả học tập chuyên môn, nghiệp vụ và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên về nhận thức, hiểu biết, kỹ năng ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc của chức danh dự tuyển.

- Những hồ sơ có trình độ chuyên môn từ cao xuống thấp trong cùng một chức danh dự tuyển.

2. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

a) Cách tính điểm:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Điểm ưu tiên: lần lượt là 30, 20, 10 theo thứ tự các mục thuộc khoản 3, phần I của Thông báo này. Người nào có nhiều hơn một tiêu chuẩn ưu tiên trên cũng chỉ được hưởng một mức ưu tiên cao nhất.

b) Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển chọn theo quy định.

- Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì chọn người có điểm phỏng vấn cao hơn. Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng xét tuyển tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Lệ phí xét tuyển: 200.000đồng/ thí sinh.

III. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ:

1. Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 27/3/2012.

2. Địa điểm: Phòng Chính quyền địa phương- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Muốn biết thêm chi tiết, liên hệ Phòng chính quyền địa phương, Sở Nội vụ, điện thoại: 068.3.820356.