Kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII: Thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và hai nghị quyết quan trọng khác

Ngày 9-11, QH đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết về kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015.

(NTO) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, đã được QH biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 gồm: Năm chỉ tiêu kinh tế, sáu chỉ tiêu xã hội, ba chỉ tiêu môi trường. Mục tiêu tổng quát là: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2012, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% - 6,5%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ giảm hộ nghèo 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 79%...

Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015, theo đó, tổng mức đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 không quá 225.000 tỷ đồng.

Nghị quyết về kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015, có 16 chương trình mục tiêu quốc gia; tổng mức kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 không quá 276.372 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách trung ương là 105.392 tỷ đồng (chưa bao gồm số đã phân bổ cho chương trình 135 giai đoạn 3 và chương trình 30a năm 2011), ngân sách địa phương là 61.542,5 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 19.987,5 tỷ đồng; vốn tín dụng là 39.815 tỷ đồng và vốn huy động khác là 49.635 tỷ đồng.