KỶ NIỆM 94 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7-11-1917 – 7-11-2011)

Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường đi tới đích của chúng ta

Cách đây 94 năm (7-11-1917), loài người đã chứng kiến một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại diễn ra trên thế giới – Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành được thắng lợi vang dội, lật nhào chế độ Nga sa hoàng, chặt đứt một mắc xích quan trọng của chủ nghĩa đế quốc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ cổ vũ các nước, các dân tộc trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập, mà còn mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

(NTO) Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã thức tỉnh các giai cấp, các dân tộc bị áp bức soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Tiếp sau Liên Xô, nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ La-tinh đã lựa chọn con đường phát triển XHCN. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định bản chất cách mạng triệt để và khoa học sâu sắc của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH.

Đó là những bài học về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân, về tổ chức lực lượng cách mạng, nắm vững thời cơ cách mạng, phát động khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền về tay nhân dân; bảo vệ chính quyền; xây dựng xã hội mới… Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Cách mạng Tháng Mười thành công, Nhà nước Xô Viết ra đời và bước phát triển to lớn của đất nước Liên Xô là thành trì của CNXH, chỗ dựa vững chắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Sức mạnh toàn diện và tính ưu việt của CNXH hiện thực ở Liên Xô đã tác động to lớn đến sự phát triển của các phong trào cách mạng trên thế giới trong thế kỷ 20. CNXH hiện thực đã có cống hiến mang tầm vóc lịch sử cho nhân loại: Đó là giải phóng hơn 1,5 tỷ người thoát khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít, cứu nhân loại khỏi họa diệt chủng; đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, giải phóng hàng chục quốc gia khỏi ách nô lệ và buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh; là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng tiên phong đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển; giúp các dân tộc, các quốc gia ngăn chặn các thế lực phản động quốc tế gây chiến tranh xâm lược; tạo thêm tiền đề cho các quốc gia, các dân tộc xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, phát triển… Những thành tựu vĩ đại của CNXH thực hiện trong hơn 90 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới ở các nước XHCN trong những năm vừa qua càng chứng tỏ bản chất ưu việt của chế độ XHCN, sức sáng tạo, năng lực đổi mới và những đóng góp của các nước XHCN cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội. CNXH trên thế giới từ những bài học thành công và thất bại, từ khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, nhất định sẽ có bước phát triển mới. Theo quy luật khách quan của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH. Điều đó khẳng định rằng: Chỉ với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, giấc mơ cháy bỏng của bao thế hệ người lao động, những kẻ tôi tớ bị bóc lột và đọa đày đến cùng cực, về một xã hội công bằng, bác ái, không còn nạn người bóc lột người, dân tộc này áp bức dân tộc khác, mới trở thành hiện thực.

Cuộc đại Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, cùng hoạt động cách mạng thực tiễn, đã là những yếu tố quyết định, dẫn Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường đi đúng đắn của Cách mạng Việt Nam, góp phần rất quan trọng vào nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường mới, đó là: Một dân tộc lạc hậu, khi điều kiện chín muồi, thì cách mạng vô sản có thể nổ ra, trước làm cách mạng giải phóng dân tộc, sau làm cách mạng XHCN. Dĩ nhiên phải có sự lãnh đạo của Đảng Mácxít – Lêninnít – chính đảng tiền phong của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười, cùng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc đã dày công sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và, ngay từ buổi đầu thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra Chính cương vắn tắt, theo đó đã “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” cũng tức là làm cách mạng dân tộc dân chủ rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp thu lý tưởng cách mạng của Cách mạng Tháng Mười cùng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn xác định đường lối cơ bản: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Non một thế kỷ qua, cách mạng nước ta diễn ra sôi động theo đúng quy luật tiến hóa của lịch sử đem lại những biến đổi rất to lớn, tốt đẹp, sâu sắc về đất nước, xã hội và con người.

Công cuộc đổi mới xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay là tiếp tục sự nghiệp cách mạng hơn nửa thế kỷ qua được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn, ngay từ đầu đã từng bước tiến lên dưới ngọn cờ của Cách mạng Tháng Mười. Nhờ đường lối gắn độc lập dân tộc với CNXH, có chiến lược, sách lược đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ Cách mạng Việt Nam đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn và đang trên đường thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH – vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, hiện thực đó càng chứng minh chân lý đi theo Cách mạng Tháng Mười là hoàn toàn đúng đắn.