CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012

Ngày 14-10-2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012. Báo Điện tử Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị này.

Trong năm qua, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; các địa phương đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm đúng đối tượng, trong tuyển quân thực hiện theo phương thức mới: làm tròn khâu trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức giao quân trực tiếp cho các đơn vị; cơ quan thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện (nhất là cấp xã); chất lượng tuyển quân từng bước được nâng lên; hàng năm tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu; giao quân nhanh, gọn, an toàn và tiết kiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn một số điểm hạn chế, nhất là về công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; quản lý thanh niên trong độ tuổi tại địa phương, chất lượng khám sức khỏe (trong năm 2011, các đơn vị nhận quân loại trả do sức khỏe 37 trường hợp).

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được thời gian qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2012 đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, củng cố hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp đúng thành phần quy định, bảo đảm đủ năng lực làm tham mưu trong tổ chức xét duyệt thực lực, chuẩn bị mọi mặt để thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012 theo đúng quy định; chỉ đạo ban chỉ huy quân sự cùng cấp trực tiếp tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2012 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 9-11-2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trong đó, dự kiến điều chỉnh các huyện, thành phố giao chỉ tiêu tổ chức tuyển quân đợt 1 gồm: Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Hải và Thuận Bắc; các huyện giao quân đợt 2 gồm: Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam và Bác Ái.

2. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp nghề… phải báo cáo với ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố (nơi cơ quan, tổ chức, trường…đặt trụ sở), danh sách công dân nam giới từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi và danh sách công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội theo Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian gửi báo cáo về ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố trước ngày 11-1-2012 theo quy định tại Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 9-11-2001 của Chính phủ.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và tổ chức xét duyệt thực lực chuẩn bị tuyển quân năm 2012 đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu.

4. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự; cung cấp danh sách công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm (sinh ngày 1-1-1995 đến ngày 31-12-1995); xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 3-5-2006 của Liên Bộ Quốc phòng– Bộ Công an.

Phối hợp với cơ quan quân sự và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ và các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về công tác y tế - khám sức khỏe trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;

Chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm y tế phối hợp với phòng y tế và ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công dân nam giới đến đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định.

6. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức bố trí hệ thống pa-nô, áp-phích tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự trên các tuyến đường chính của Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; khu trung tâm các huyện, thành phố;

Hướng dẫn phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; chú trọng tuyên truyền ở thôn, xóm, khu phố bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

8. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế- xã hội và đoàn thể các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và Luật Nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ nội dung chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo nội dung chỉ thị này; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh.