Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

(NTO) Ngày 16-4-2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTG về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.

Báo Điện Tử Ninh Thuận lần lượt giới thiệu đến bạn đọc nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.