CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 29-7, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về việc Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2011-2015. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.

Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhất là sau khi thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, tình hình thể trạng, sức khỏe, học tập, đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em được nâng lên. Quy mô giáo dục trẻ em phát triển ở các cấp học, bậc học; cơ sở vật chất được tăng cường, môi trường học tập lành mạnh, thân thiện tạo điều kiện cho trẻ em hoàn thiện đầy đủ nhân cách của mình. Công tác chăm sóc trẻ em được triển khai có hiệu quả, hầu hết trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám, chữa bệnh miễn phí; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng và tỷ lệ tử vong sau khi sinh giảm mạnh; công tác phòng, chống trẻ em bị lây nhiễm HIV/AIDS, tai nạn thương tích được thực hiện tốt. Ngày càng có nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của công tác BVCS&GDTE trong giai đoạn mới; các chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em chưa được quan tâm triển khai thường xuyên; tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em thất học, bỏ học vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tình trạng trẻ em lang thang, bị ngược đãi, xâm hại tình dục, tỷ lệ trẻ em vi phạm kỷ cương trường học, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra và có biểu hiện phức tạp, gây dư luận bức xúc trong xã hội…

Để tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1/ Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 28-6-2000 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1408-CT/TTg, ngày 1-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xác định công tác BVCS&GDTE là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp “trồng người” của cả nước nói chung, của địa phương nói riêng vì sự phồn vinh của xã hội, sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần đưa các chỉ tiêu về BVCS&GDTE vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác BVCS&GDTE giai đoạn 2011-2015 đạt chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ quy định, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

2/ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án về công tác BVCS&GDTE nhằm cụ thể hóa Chương trình quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới nhà trẻ, nhất là nhà giữ trẻ dưới 18 tháng tuổi bằng ngân sách nhà nước và bằng nguồn kinh phí từ xã hội hóa, để phát triển mạng lưới nhà trẻ, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác BVCS&GDTE giai đoạn 2011-2015 có hiệu quả. Tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, hài hòa về sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, văn hóa, tinh thần; đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cộng đồng, gia đình và chính bản thân các em, hạn chế thấp nhất tình trạng xâm hại, bạo lực đối với trẻ em.

- Bố trí cán bộ có năng lực, có tâm huyết và có điều kiện để phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xã, phường, có chế độ đào tạo, bồi dưỡng và phụ cấp thích hợp; củng cố, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác BVCSTE ở từng thôn, khu phố.

3/ Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo ban hành các nghị quyết về chế độ chính sách nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác BVCS&GDTE; nhất là chế độ hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ làm công tác BVCS&GDTE cho phù hợp với yêu cầu mới. Tăng cường công tác thẩm tra, giám sát về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến công tác BVCS&GDTE.

4/ Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm tham gia tích cực công tác BVCS&GDTE. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, nhất là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo để thực hiện công tác BVCS&GDTE trong toàn tỉnh đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Gắn kết, lồng ghép việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào “xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em” và các phong trào văn hóa, xã hội ở cơ sở.

5/ Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ vào nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để lãnh đạo việc triển khai thực hiện công tác BVCS&GDTE trên địa bàn đạt kết quả.

6/ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giải đáp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc BVCS&GDTE; phát hiện và phản ánh kịp thời những nhân tố điển hình, những mô hình hoạt động có hiệu quả trên lĩnh vực hoạt động BVCS&GDTE để nhân rộng, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi ngược đãi, vi phạm đến quyền và lợi ích của trẻ em.

7/ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết chỉ đạo.