TỈNH ỦY:

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

(NTO) Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Miên

Các cấp ủy quan tâm hơn đến việc chỉ đạo công tác tư pháp; chất lượng giám sát của HĐND đối với hoạt động tư pháp từng bước được nâng lên; đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tăng quyền xét xử cho Tòa án cấp huyện theo đúng lộ trình Trung ương đề ra. Công tác phòng ngừa xã hội đối với hành vi vi phạm, tội phạm được quan tâm hơn; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển khá sâu rộng, hoạt động hiệu quả. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến tiến bộ, đảm bảo đúng pháp luật, chưa phát hiện oan sai, hạn chế được sai sót. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Miên

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 trong thời gian tới, Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm của Đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư pháp và việc đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế. Trong đó quan tâm chỉ đạo giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới nảy sinh, góp phần tạo môi trường sống yên ổn, lành mạnh cho nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục chỉ đạo, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương các ngành Công an, Tòa án, Kiểm sát và sự chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp của tỉnh ta, qua đó đã xây dựng và nâng hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 49, đồng chí chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, Ban tư pháp cấp xã; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan tư pháp; củng cố cơ quan thi hành án dân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội luật gia. Đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp; quan tâm giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho đối tượng có tiền án, tiền sự tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.