Danh sách lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

• BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH:

- Trưởng ban: Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

• BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI:

- Trưởng ban: Đồng chí Phạm Văn Muộn,Tỉnh ủy viên.

• BAN DÂN TỘC:

- Trưởng ban: Đồng chí Thành Chiểu, Tỉnh ủy viên.

• BAN PHÁP CHẾ:


- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

ỦY VIÊN UBND TỈNH KHÓA IX

- Đồng chí Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

- Đồng chí Hoàng Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.

- Đồng chí Lê Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

- Đồng chí Kiều Văn Bê, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

- Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.