Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 8-12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025”. Hội nghị ký kết được thực hiện với hình thức trực tuyến, kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, chương trình ký kết bao gồm các nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền tới hội viên, nông dân tham gia vào cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; phối hợp hướng dẫn nông dân xây dựng thương hiệu nông sản, nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp; phát huy sáng kiến, vai trò đồng hành của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Qua đó, góp phần tạo dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới, đáp ứng kỳ vọng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.