Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 7-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN). Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động được nâng cao rõ rệt, vượt qua những yếu kém tồn tại trước đây. Quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh phát triển theo hướng tập trung, cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên, gắn với chuỗi giá trị, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, ngành nghề truyền thống địa phương. Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên tham gia, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt từ 55-80%, thu nhập bình quân tăng gấp 1,9 lần so với HTX nông nghiệp.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đối với tỉnh ta, qua thực hiện Nghị quyết số 13 và đặc biệt từ khi có Luật HTX năm 2012, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện linh hoạt, vận dụng tốt chính sách của trung ương, ưu tiên bố trí vốn để hỗ trợ KTTT, HTX phát triển. Tính đến nay, toàn tỉnh có 95 HTX đang hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và PNN, các HTX không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thay đổi tư duy sản xuất tạo ra những sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường; đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm GDP của tỉnh.

Hội nghị đề ra các giải pháp triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Theo đó, tiếp tục củng cố, đổi mới phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực PNN theo hướng năng động, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh bền vững, ổn định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu hút hộ cá thể ở nông thôn, thành thị tham gia vào KTTT; xây dựng mô hình liên kết, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa đa dạng trên cơ sở tôn trọng bản chất, nguyên tắc hoạt động của HTX và các quy luật kinh tế thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi cho các thành viên; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.