Thu ngân sách nhà nước về đích trước thời hạn

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong số đó, thu nội địa ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đã cơ bản đạt và vượt dự toán, gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân thu về nhà, đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác và thu khác ngân sách.

Ước tính có 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%), trong đó có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán; 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp dưới 90% dự toán. 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%.

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Kết thúc tháng 11, thu ngân sách năm 2021 đã cán đích của cả năm.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giãn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất và nhiều khoản phí, lệ phí. Thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan Thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn cho khoảng 120 nghìn doanh nghiệp và gần 20 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh, với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 93 nghìn tỷ đồng.

Cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm thu đúng, thu đủ về ngân sách, cơ quan thuế, hải quan đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thu đòi nợ thuế, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Về chi ngân sách nhà nước, 11 tháng năm 2021 ước đạt 75,2% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 84,4% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 81,9% dự toán

Ước tính 11 tháng, ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong số đó, trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng để mua vaccine và chi cho phòng, chống dịch; mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch và hỗ trợ các địa phương; các địa phương đã chi từ ngân sách địa phương là 30,92 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bộ Tài chính nhận định về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 11 tháng có thặng dư; trong đó, ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư lớn. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của ngân sách nhà nước.

Theo TTXVN/Báo Tin tức