Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 70

Ngày 30-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 70, gồm 80 học viên.

Đồng chí Lưu Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ Khai giảng. Ảnh: N.Diệp

Trong thời gian 8 tháng, các học viên nghiên cứu các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân; các vấn đề về tình hình nhiệm vụ ở địa phương... Lớp học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản, cần thiết về lý luận chính trị, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý và những kỹ năng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.